TCA reglement

TCA reglement

Tennisclub Asse, TCA - Vereniging zonder Winstoogmerk.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

1. De voertaal van T.C.A. vzw is het Nederlands.

 

2. Spelende leden hebben tijdens het seizoen toegang tot de tennisinstallaties na het betalen van hun jaarlijks lidgeld.
Zij kunnen vrienden in het clubhuis uitnodigen, en zelfs met hen spelen na het kopen van een gastspelerskaart (zie bijlage 3).

Voor het statuut jeugdspeler: zie bijlage 4 bij het huishoudelijk reglement.

 

3. Spelende leden hebben steeds hun lidkaart bij. Deze is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden.
Tijdens het spelen bevindt zij zich in het daartoe bestemde vakje.

 

4. De toegang tot de terreinen is verboden voor dieren.

 

5. De terreinen zijn enkel toegankelijk voor spelende leden met nette tennisschoenen en dito tenniskledij.

 

6. Er kan getennist worden vanaf acht uur ‘s morgens tot zonsondergang.

 

7. T.C.A. vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging van persoonlijke voorwerpen en eventuele ongevallen.
Daarom is de ongevallenverzekering van de Tennis Vlaanderen, samen met het Tennis Vlaanderen-lidmaatschap voor spelende leden verplicht.

 

8. Voor de bezetting van de terreinen zie bijlage 1.

 

9. Voor de verplichte beurtrol in het clubhuis zie bijlage 2.

 

10 . Alle leden worden verzocht de rust van de buren te eerbiedigen.

Zij zorgen ook voor de netheid op en rond de terreinen en in het clubhuis.

 

11.  Inbreuken op het huishoudelijk reglement kunnen leiden tot vermaningen, schadevergoeding, geldboetes, tijdelijke schorsing of uitsluiting.
Het bestuur kan dit reglement steeds aanpassen aan de behoeftes van de VZW.

 

12.  In het clubhuis is er een absoluut rookverbod. Wij vragen tevens dat het roken op de tennisclub - buiten het clubhuis - tot een minimum beperkt wordt.

 

13.  Door hun aansluiting aanvaarden de leden dit huishoudelijk reglement.

 

 

Bijlage 1 : Bezetting van de tennisterreinen.

 

1. Er wordt telkens één uur gespeeld. Op de terreinen 1 & 2 speelt men op het uur, op de terreinen 3 & 4 op het halfuur.

 

2. Terreinreservatie gebeurt on-line, via het electronisch reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen.

 

3. Alvorens het tennisterrein te betreden, steekt u uw lidkaart, of de ingevulde gastspelerskaart, in het daarvoor bestemde vakje van het reservatiebord.

 

4. Als er na het beëindigen van het gereserveerde uur niemand komt opdagen, mag er natuurlijk doorgespeeld worden tot er nieuwe spelers komen opdagen.

 

5. Bij tornooien, interclub of andere door het bestuur goedgekeurde wedstrijden, worden de nodige terreinen geblokkeerd.
Dit wordt steeds ingebracht in het on-line reservatiesysteem.

 

7. Dubbel spelen kan 2 uur na elkaar bij normale beschikbaarheid van de terreinen, mits vermelding van de 4 spelers in het systeem.

  

 

Bijlage 2 : Verplichte Beurtrol.

 

Om de bar van het clubhuis op regelmatige tijdstippen te kunnen openstellen voor de spelende leden en hun genodigden, werd bij het opstarten van onze club voor de formule ‘beurtrol’ gekozen. Tot op heden werd er voor het ‘laven van de dorstigen’ geen betere oplossing gevonden.
Ook de drankautomaat is hier slechts een aanvulling en zeker geen vervanging.
Om deze taak verder te vergemakkelijken werd tevens de‘verbruikerskaart’ in omloop gebracht, zodat ook het afsluiten van de kassa zeer weinig inspanning vraagt.
Niet alleen omwille van het solidariteitsgevoel onder de leden, maar ook omwille van de financiële leefbaarheid van de club is de beurtrol dan ook ‘verplichtend voor alle leden vanaf het jaar waarin men 19 jaar wordt’.

 

Het bestuur wendt alle mogelijke middelen aan om de leden tijdig in te lichten aangaande hun beurtrol : persoonlijk schrijven, e-mail, clubblad, ad valvas in het clubhuis.
Elk lid wordt dan ook geacht zijn beurtroldata persoonlijk te beheren. Bij belet kunnen de volgende maatregelen genomen worden:

  

Ruilen met een ander lid.

De nieuwe gegevens dienen aangebracht te worden op de beurtrol die ad valvas in clubhuis is aangeplakt.

 

Beroep doen op een beschikbare vrijwilliger.

De oorspronkelijk aangeduide personen blijven verantwoordelijk voor hun beurtrol, tenzij ze de overname (dag en uur) schriftelijk melden aan de clubhuisverantwoordelijke en de vrijwilliger twee verbruikerskaarten overmaken.

De brievenbus aan de deur van het clublokaal is hiervoor een uitstekend communicatiemiddel.

De namen van de beschikbare vrijwilligers zullen aangeplakt worden in het clublokaal, of zijn te verkrijgen bij de clubhuisverantwoordelijke.

 

Leden die hun beurtrol niet vervullen.
Dat dit onaanvaardbaar is moge intussen wel duidelijk zijn. Gezien de bovenvermelde vervangingsmogelijkheden en gezien het belang voor de club zullen leden die hun beurtrol niet vervullen aan de club de tegenwaarde van drie verbruikerskaarten betalen.
Er zal effectief opgetreden worden indien men niet aanwezig is op het beginuur van de bardienst.
Indien dit feit zich tweemaal na elkaar voordoet, stelt het lid zich ook bloot aan sancties die kunnen gaan tot uitsluiting.

 

Hou dit in gedachten: ik hou één- of tweemaal de bar open voor mijn medeleden en daardoor kan ik de rest van het seizoen iets drinken terwijl een medelid de bar openhoudt.

 

  

Bijlage 3 : Gastspelers.

 

Gastspelers kunnen op uitnodiging van en met een spelend lid de terreinen van TCA vzw voor een uur reserveren.

U koopt hiervoor vooraf in het clubhuis een gastspelerskaart die de gastspeler als éénmalige lidkaart gebruikt.

Elk spelend lid kan zich tijdens één tennisseizoen maximum 5 dergelijke kaarten aanschaffen.

Reserveren doet U zoals een spelend lid (u geeft als naam van tegenspeler "gastspeler" in op de on-line reservatie). Tevens vermeldt U vooraf op de gastspelerskaart de naam en voornaam van gastspeler en spelend lid evenals de datum en het uur waarop gespeeld wordt. Na het spelen deponeert U de gastspelerskaart in de brievenbus aan de ingangsdeur van het clubhuis.

 

Indien het clubhuis gesloten is en u heeft vooraf geen gastspelerskaart gekocht, dan steekt u de tegenwaarde van de gastspelerskaart (5€) vóór het spelen in de brievenbus naast de automaat.

 

Misbruiken kunnen aanleiding geven tot onmiddellijke verbeurdverklaring van het lidmaatschap.

Het bestuur kan ten allen tijde, op momenten van drukte, door eenvoudige aankondiging ad valvas dag, uur en terrein onbespeelbaar verklaren voor gastspelers.

 

Bijlage 4 : Jeugdspelers.

 

Het statuut jeugdspeler is voorbehouden aan leden tot de leeftijd van 16 jaar.

In het jaar dat het lid 17 wordt, verliest men het statuut van jeugdspeler.

 

In het lidgeld zijn naast de Tennis Vlaanderen-verzekering, in het jaar van aansluiting nog eens 10 gratis lessen inbegrepen. En in het daarop volgend jaar zijn 5 van de 10 lessen gratis als vervolmaking.

 

Het reserveren van de terreinen door jeugdspelers is als volgt:

- op weekdagen tot 18.00 uur (terrein 1 en 2) of 18.30 uur (terrein 3 en 4),

- op zondag vanaf 13.00 uur (terrein 1 en 2) of 12.30 uur (terrein 3 en 4),

- op zaterdag kan er de ganse dag gereserveerd worden.

Uiteraard is de rest van het huishoudelijk reglement ook van toepassing op jeugdspelers.